عمل اخته در بافت پروستات در سگ+مقاله

بررسی آزمایشی آپوپتوزیس متعاقب عمل اخته در بافت پروستات در سگ چکیده غده پروستات یکی از غدد ضمیمه جنسی است که عمل فیزیولوژیک آن برای تولید مثل موفق حائز اهمیت میباشد. این غده به شدت برای عملکرد طبیعی و رشد و نمو خود نیازمند حضور هورمونهای جنسی از جمله آندروژنها میباشد. به همین دلیل در […]

 
pultry epiphora+pdf

AVIAN EYE DISORDERS Birds can suffer from many different eye disorders. They can be due to an eye injury, or possibly an infection to the area. Occasionally, eye disorders are symptoms of another underlying medical problem. Therefore, if your bird has an eye problem, it should be considered serious and you should consult a veterinarian […]