عمل اخته در بافت پروستات در سگ+مقاله

بررسی آزمایشی آپوپتوزیس متعاقب عمل اخته در بافت پروستات در سگ چکیده غده پروستات یکی از غدد ضمیمه جنسی است که عمل فیزیولوژیک آن برای تولید مثل موفق حائز اهمیت میباشد. این غده به شدت برای عملکرد طبیعی و رشد و نمو خود نیازمند حضور هورمونهای جنسی از جمله آندروژنها میباشد. به همین دلیل در […]

 
برداشت سنگ مثانه در سگ+فیلم

برداشت سنگ مثانه در سگ+فیلم سیستم ادراری شامل کلیه ها ، حالبها ، مثانه و مجرای ادرار است . عضو اصلی در این مجموعه کلیه ها هستند که میزان آب و مواد معدنی بدن را در حال تعادل نگه می دارند و با دفع مواد زائد در برقراری تعادل محیط داخلی بدن کمک می نماید […]