تحلیل وضعیت رحم در گاو + فیلم

تحلیل وضعیت رحم گاو با توشه‌رکتال