۰۳ مهر ۱۳۹۵
شماره:45
منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد دامپزشکی ۹۵-۹۶

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد دامپزشکی ۹۵-۹۶

 1. بهترین منابع دکتری فارماکولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 2. بهترین منابع دکتری پاتولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 3. بهترین منابع دکتری بهداشت مواد غذایی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 4. بهترین منابع دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 5. بهترین منابع دکتری انگل شناسی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 6. بهترین منابع دکتری قارچ شناسی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 7. بهترین منابع دکتری کینیکال پاتولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری کینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 8. بهترین منابع دکتری رادیولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 9. بهترین منابع دکتری جراحی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 10. بهترین منابع دکتری مامایی و بیماریهای تولید مثل از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 11. بهترین منابع دکتری فیزیولوژی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 12. بهترین منابع دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 13. بهترین منابع دکتری بیماری های داخلی دامهای کوچک از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری بیماری های داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 14. بهترین منابع دکتری آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 15. بهترین منابع دکتری بهداشت و بیماریهای طیور از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

 16. بهترین منابع دکتری بهداشت آبزیان از اساتید تاثیر گذار در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵ | جزوات دکتری بهداشت آبزیان دانشگاه آزاد ۹۵ + نمونه سوالات کنکور دکتری آزاد

برچسب ها


ارسال نظر (مرتبط با خبر )

[جهت تائید نظرات ، معادله زیر را پاسخ دهید]