۰۴ آبان ۱۳۹۵
شماره:430
عمل اخته در بافت پروستات در سگ+مقاله

بررسی آزمایشی آپوپتوزیس متعاقب عمل اخته در بافت پروستات در سگ

چکیده
غده پروستات یکی از غدد ضمیمه جنسی است که عمل فیزیولوژیک آن برای تولید مثل موفق حائز اهمیت میباشد. این غده به شدت برای عملکرد
طبیعی و رشد و نمو خود نیازمند حضور هورمونهای جنسی از جمله آندروژنها میباشد. به همین دلیل در مواقع هیپرپلازی و هیپرتروفی پروستات و
بسیاری دیگر از بیماریهای با منشاء پروستات، کنترل آندروژنیکی بهترین و کارآمدترین روش درمانی موجود میباشد که در برخی موارد نیز ضرورت پیدا
میکند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کاهش اثرات هورمونهای آندروژنی، بواسطه عمل اخته در القاء آپوپتوزیس سلولهای اپیتلیال غددی بافت
پروستات میباشد. در مطالعه حاضر از دو گروه ۵ تایی سگهای نر استفاده شد. این سگها بهمدت یکماه تحت نظر و مراقبت قرار گرفته و در این مدت از
نظر وجود بیماریها و نارساییهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بعد از این مدت سگهای گروه تیمار به منظور کاهش سطح هورمونهای آندروژنی،
بهروش باز اخته شده و یک هفته پس از اخته، نمونههایی از پروستات سگهای گروه شاهد و تیمار اخذ شده که پس از تهیه مقاطع میکروسکوپی و
رنگآمیزی با هماتوکسیلین-ائوزین و تکنیک تانل مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات هیستوپاتولوژیکی نشانگر اشکال متعدد سلولهای آپوپتوتیک در
اپیتلیال غددی گروه تیمار بود. تعداد متوسط سلولهای آپوپتوتیک بهدست آمده از شمارش آنها در ده میدان میکروسکوپی نیز در گروه تیمار بهطور
معنیدار بیشتر از گروه کنترل بود (۰۵/۰<p .(نتایج این تحقیق نشان داد که مرگ سلولی ناشی از فقدان آندروژنها اغلب از نوع آپوپتوز میباشد که منجر به
کاهش حجم غده پروستات میگردد.

دانلود

برچسب ها

, , , ,


ارسال نظر غير فعال است.